RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest Fira Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2. Adres: ul. Głowackiego 17A/5, 39-200 Dębica nr tel. 14 681 22 52
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • kontaktu zwrotnego ze strony biura po kontakcie z Państwa strony (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f)
 • wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO)
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

5. Biuro nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:

 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędom skarbowym,
 • Poczcie Polskiej,
 • firmom kurierskim,
 • innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
 • partnerom (technicznym, informatycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

 • przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych , jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy lub wykonania zlecenia i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych.