Działalność

Poniżej zamieszczamy wszystkie dziedziny naszej działalności.

To dużo czytania – może lepiej umówić się na spotkanie?

 

Usługi finansowe w zakresie:

 • pomocy w uzyskaniu kredytowania w tym opracowanie biznes planów,
 • optymalizacji źródeł finansowania działalności bieżącej przy wykorzystaniu instrumentów finansowych takich jak leasing, faktoring,
 • zarządzania finansami w kierunku optymalizacji finansowania działalności inwestycyjnej, a w szczególności pozyskiwania źródeł finansowania w postaci kredytów inwestycyjnych z wykorzystaniem programów pomocowych Unii Europejskiej,
 • rozliczania otrzymanych dotacji,
 • optymalizacji źródeł finansowania,
 • restrukturyzacji zadłużenia tym negocjacje układów ratalnych, prolongaty spłaty,
 • windykacji należności, współpraca z radcą prawnym, nadzorowanie egzekucji komorniczych, tworzenie rezerw,
 • dysponowania środkami pieniężnymi w kasie oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw szczególnych na rachunkach bankowych,

Usługi doradztwa ekonomicznego w zakresie:

 • sporządzania analiz ekonomicznych w zakresie opłacalności działalności i optymalizacji kosztów i przychodów,
 • sporządzania planów dla potrzeb zarządczych,
 • sporządzanie analiz opłacalności inwestycji,
 • usprawnienia obiegu dokumentów rozliczeniowych i stosowania innowacyjnych rozwiązań,

Usługi doradztwa organizacyjno-prawnego w zakresie:

 • wypełniania obowiązków zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rejestrowych,
 • współpracy z urzędami administracji samorządowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • występowania przed sądami w ramach udzielonych pełnomocnictw szczególnych,
 • wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej w tym między innymi rejestracji firmy,
 • bieżący nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów informatycznych,
 • współpracę z wykonawcą systemów informatycznych w zakresie modyfikacji i usuwania usterek,
 • zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej współpracy użytkowanych aplikacji, w tym zapewnienie przepływu danych pomiędzy aplikacjami,
 • konfigurowanie nowych funkcji w ramach użytkowanych aplikacji,
 • konfigurowanie dostępu do funkcji aplikacji dla poszczególnych użytkowników,
 • określanie w imieniu Użytkownika potrzeb w zakresie modyfikacji oprogramowania,
 • doradztwo, konsultacje i porady w zakresie użytkowania oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie użytkowania w związku z zapewnieniem zgodności z przepisami o rachunkowości, podatkowymi i wewnętrznymi Użytkownika z uwzględnieniem obiegu dokumentów i przepływu
 • projektowanie, wykonanie, dostarczanie i wdrażanie nowego oprogramowania współpracującego z aplikacjami i bazami danych Użytkownika,
 • projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz modyfikacji oprogramowania,
 • dostarczanie i instalacja oprogramowania komercyjnego wg złożonego zamówienia,

Usługi powyższe mogą być wykonywane w siedzibie Klienta lub:

 • zdalnie tj. za pomocą łącza internetowego i przydzielonego dostępu,
  telefonicznie,
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, instrukcji : obiegu dokumentów, kasowej, inwentaryzacji i innych wg potrzeb
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, sporządzanie deklaracji CIT i PIT
 • rozliczanie podmiotów powiązanych, grup kapitałowych, cen transakcyjnych,
 • przedstawianie propozycji nowych rozwiązań w zakresie obsługi księgowej, w tym informatyzacji,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • obsługa transakcji wewnątrzunijnych i poza obszarem UE,
 • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej,
 • wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości,
 • zamykanie ksiąg rachunkowych,
 • otwieranie nowych lat obrotowych,

Obsługa kadrowo-płacowa

 • obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac i deklaracji PIT-4, PIT-11 oraz PIT-4R,
 • obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA,
 • reprezentacja przed ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych,
 • zarządzanie w imieniu i na rzecz klienta pocztą tradycyjną i elektroniczną,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie czasem pracy pracowników w tym jego rozliczanie,
 • zarządzanie relacjami z klientami w tym m.in. prowadzenie kampanii ofertowych,
 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów „papierowych” w formie tradycyjnej,
 • archiwizowanie dokumentów papierowychw formie elektronicznej (skanowanie) i zapisywanie na nośnikach trwałych,
 • archiwizowanie danych informatycznych zgromadzonych na nośnikach nietrwałych
 • administrowanie siecią informatyczną i serwerami